Ngay hoi nhan su


                          
LỊCH TRÌNH DỰ ÁN

 “Liên kết HRsL là một dự án dành cho các thành viên HRsL với mong muốn trợ giúp các thành viên và cộng đồng nhân sự chúng ta liên kết mạnh và sâu hơn nữa, tiến tới thành lập Hiệp hội cho riêng những người làm Nhân sự - Hiệp hội Nhân sự”.

 

- Năm 1: 5 liên kết
- Năm 2: 10 liên kết
- Năm 3: 16 liên kết

- Năm 4: 15 liên kết
- Năm 5: 10 liên kết
- Năm 6: 5 liên kết

- Năm 7: 4 liên kết
- Năm 8: 4 liên kết